Furuset IF

Lover

Lover

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914


Endret sist den 31. mars 2005.
FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening.
NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Paragraf 1 - Formål

Furuset Idrettsforening - mer enn en idrettsforening.

Furuset Idrettsforening er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 • Foreningens mål er å organisere idrettslag / foreninger som er medlemmer i Norges Idrettsforbund, eller driver med idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Jfr. Paragraf 15.
 • Furuset Idrettsforening skal ved hjelp av tilsatte og frivillige fra allianseforeningene ta vare på historien og skape framtida til idrettsforeningen ved å;
 • Eie, forvalte og videreutvikle idrettsanlegg og annet, slik at foreningen  får en sunn økonomi og blir en positiv kraft i det sosiale og kulturelle liv i Bydel Alna og Oslo.

Vi ønsker å være et eksempel for andre idrettsforeninger.


Paragraf 2 - Organisatorisk tilknytning

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets.

Foreningen er medlem av de(t) særforbund som foreningens årsmøte bestemmer.

Foreningen hører hjemme i Oslo Kommune, og er medlem av idrettens idrettsråd i kommunen.


Paragraf 3 - Medlemmer

Alle som forplikter seg til å overholde foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettforbunds, dets organisasjonsledds, samt foreningens lover og bestemmelser.

Foreningens lov skal alltid deles ut ved innmeldelse i foreningen. Likeledes skal det ved endringer sendes ajourførte lover til alle medlemmene.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemsskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.


Paragraf 4 - Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde foreningen kontingent for mer enn 1 år.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i foreningen, er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representanter til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.


Paragraf 5 - Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen, og skal av Styret strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Medlemsskapet følger kalenderåret.


Paragraf 6 - Tillitsvalgtes godtgjørelse

Styret i Furuset Idrettsforening skal ha styrehonorar. Honoraret skal totalt for hele styret være minimum Kr. 100.000,-. Styrehonoraret legges inn i budsjettet og legges fram for årsmøtet for godkjennelse.

Blir resultatet som budsjettert eller bedre gis det påtroppende styret fullmakt til å utbetale honoraret senest 3 - tre måneder etter årsmøtet.

Det avtroppende styret bestemmer selv den interne fordeling av honoraret.

Hvis det påtroppende styret er uenig i årsmøtevedtaket, tas dette opp med det avgåtte styret. Hvis enighet ikke oppnås innkalles det til ekstraordinært årsmøte.


Paragraf 7 - Inhabilitet

For foreningens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov paragraf 2-7.


Paragraf 8 - Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).


Paragraf 9 - Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten. Hovedinnholdet i sakene må klart fremgå av innkallingen og bør inneholde Styrets innstilling til vedtak.

Fullstendig saksliste sendes direkte til alle medlemmene senest 1 uke før møtedagen.

Styrets leder (nestleder) har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere personer og / eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan beslutte å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte.


Paragraf 10 - Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.


Paragraf 11 - Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle anses valgt som har mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


Paragraf 12 - Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkallingen og sakslisten
 2. Velge dirigent og sekretær
 3. Godkjenne de fremmøtte medlemmene
 4. Velge 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med dirigenten
 5. Behandle foreningens årsmelding
 6. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Fastsette kontingent
 9. Fastsette honorarer og godtgjørelser til styret og revisor
 10. Vedta foreningens budsjett
 11. Tilsette statsautorisert- eller registrert revisor
 12. Bestemme foreningens organisasjon (Jfr. paragraf 15)
 13. Valg:
  A. Leder og nestleder
  B. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  C. 1 styremedlem fra hvert av de tilsluttede idrettsforeningene som Furuset Idrettsforening organiserer.
  D. 2 personer til kontrollkomite
  E. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet.
  F. Valgkomite med 3 medlemmer.

Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styret, råd og utvalg skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i det enkelte organisasjonsledd skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst 2 representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke råd eller utvalg som består av 3 eller færre representanter.

Valgene gjelder for 2 år.

Det ene året velges: Leder, 1 styremedlem og 1 varamedlem, leder av valgkomiteen og et medlem til kontrollkomiteen.

Det andre året velges: Nestleder, 1 styremedlem, 1 varamedlem, 2 medlemmer til valgkomiteen og et medlem til kontrollkomiteen.

Protokollen fra årsmøtet skal til enhver tid være tilgjengelig for medlemmene.


Paragraf 13 - Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det. Likeledes skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Det ekstraordinære årsmøtet kan beslutte å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte.

Protokollen fra ekstraordinært årsmøte skal til enhver tid være tilgjengelig for medlemmene.


Paragraf 14 - Revisor

Foreningen skal ha engasjert statsautorisert - eller registrert revisor.


Paragraf 15 - Styrets oppgaver

Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Regnskapsåret skal være 12 måneder og følge kalenderåret.
 4. Representere foreningen utad.
 5. Foreta en revidering og gjennomgang av foreningens lov innen 6 måneder etter hvert idrettsting, d.v.s. hvert 4. år.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av Styret.


Paragraf 16 - Forholdet til de idrettsforeninger som Furuset Idrettsforening organiserer

Foreningen organiserer idrettsforeningene Furuset Fotball IF, Furuset Ishockey IF, Furuset Håndball IF og Furuset Tennis IF. Samtlige medlemmer i disse idrettsforeningene blir automatisk medlem av FIF ved innmelding i en av disse foreningene.

Æresmedlemmer kan bare utnevnes av FIFs styre og gis samtidig direkte medlemsskap i foreningen. FIF kan ikke ha andre enn æresmedlemmer som direkte medlemmer.

De i første ledd nevnte foreninger er forpliktet til å følge FIFs til enhver tid gjeldene lover og bestemmelser.

FIFs styre er forpliktet til å påse at ingen av de i første ledd nevnte foreninger foretar seg noe som er egnet til å skade FIFs navn eller rykte.

Alle de i første ledd nevnte foreninger er forpliktet til å følge de bestemmelser som gjelder for bruk av FIFs farger og logo.

De i første ledd nevnte foreninger kan ikke skifte navn uten etter forutgående godkjennelse av FIF.


Paragraf 17 - Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Paragraf 18 kan ikke endres.


Paragraf 18 - Oppløsning

Oppløsning av foreningen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger/lag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i til-knytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. paragraf 17.

Oppløsning av foreningens organisering i Furuset IF (allianseforening) må vedtas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes foreningens arkiv til idrettskretsen.

Furuset IF
Postadresse: Postboks 9 Furuset, 1001 OSLO
Besøksadresse: Søren Bulls vei 4, 1051 OSLO
Telefon: 22 90 93 00
Besøk vår hjemmeside
www.furuset.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products