Innkalling til årsmøte i Furuset Allidrett IF

Onsdag 20.mars kl.18:00 i Reistadsalen på Furuset Forum

Til medlemmene i Furuset Allidrett IF.

Innkalling til årsmøte i allidretten. Årsmøtet avholdes ONSDAG 20.MARS på Furuset Forum kl.18:00 i Reistadsalen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før til allidrett@furuset.no.

Sakslisten vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på www.furuset.no. Fullstendige saksdokumenter kan da fås tilsendt ved henvendelse til allidrett@furuset.no

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

 

Velkommen til årsmøtet!

 

DAGSORDEN

A Åpning av møtet 

Konstituering

1. Valg av møteleder og sekretær

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

 

B Saker til behandling

 

5. Styrets årsrapport for 2023
6. Regnskap i revidert stand

7. Innkomne forslag.
8. Fastsettelse av kontingent
9. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

10. Budsjett 2024
11. Bestemme foreningens organisasjon
12. Valg
12.1 Styre- og utvalg

12.2 Kontrollkomité

12.3 Valg av revisor

12.4 Representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet

12.5 Valg av 1 representant til styret i Furuset Idrettsforening

12.6 Valgkomite

0
Feed