Sportslig ansvarlig - Rollebeskrivelse

Beskrivelse

 • Være faglig rådgiver/bistand for klubbens trenere/instruktører, sørge for en plan som sikrer at de blir fulgt opp sportslig, inkl. får faglig veiledning på feltet
 • Påse at klubbens sportslige plan oppfylles, jevnlig revideres/videreutvikles og samtidig være pådriver for implementering
 • Hovedansvarlig for sportslig utvalg (SU)
 • Bidra ved gjennomføring av cuper

Arbeidsoppgaver:

(Typiske arbeidsoppgaver, listen er ikke 100 % utfyllende)

Ansvars-/arbeidsområder:

 • Være trenernes/instruktørenes daglige kontaktperson/faglige støtte, ha en tett og jevnlig dialog

 • Avholde årgangsmøter med støtteapp. på lagene 1-2 ganger årlig

 • Avholde trenerforum, ca. 4-6 ganger årlig

 • Koordinator for klubbens sportslige aktiviteter/samlinger

 • Veiledning og faglig bistand til trenere – inkl. ute på feltet - i f.t. retningslinjer, treningsinnhold, treningsplanlegging, hospitering etc., følge opp treningsplaner.

 • Koordinere evt. treningssamarbeid på tvers av årganger, andre klubber el.l.

 • Veiledning og faglig bistand til årgangsansvarlige og oppstartsansvarlig

 • Være kontaktperson for henvendelser internt/eksternt relatert til det sportslige i klubben

 • Sørge for at lagene lager en tilfredsstillende årsplan (mal for årsplan kan/må justeres av SL)

 • Bidra til at trenere/ledere gjør seg kjent med sportslig plan og klubbens retningslinjer, samt oppfølging av at trenere/ledere forholder seg til klubbens og overordnede ledds føringer.

 • Koordinere lag før påmelding til serie for å sikre riktig antall lag og nivå for de forskjellige årganger.

 • Motivere trenere til relevante kurs

 • Innkalling m/saksliste til møter i SU (månedlig, unntatt sommerferie), påse at det blir ført og sendt ut referat

 • Delta i foreldremøter ved behov

 • Skrive årsrapport for det sportslige til klubbens felles årsrapport til årsmøtet

 • Delta i styremøter i de tilfeller styret ønsker det

 • Delta i møter som er relevant for stillingen, internt og eksternt

 • Deltakelse i relevante forum og møter i sone og krets

 • Innrapportere dersom det under trening eller kamp forekommer avvik fra klubbens rammer

 • Delta i fordeling av treningstider

 • Holde oversikt over, og koordinere, hospiteringer og prøvespill internt og eksternt, være klubbens kontaktperson overfor andre klubber i denne sammenheng

 • Sørge for at lagene gis tilfredsstillende tilbud om trening i ferier. Løses som regel ved at samtrening med andre lag koordineres.

 • Administrere plan for spiller- og ferdighetsutvikling

 • Gjennomføre merkeprøver, keepersamlinger og evt. andre sportslige samlinger

 • Bidra i forb. med klubbens cuper og evt. andre arrangement (før, under og etter)

 • Evt. årgangsansvarlig på en eller flere årganger

 • Evt. bistå som trenerressurs på lag med ekstra behov i kortere eller lengre perioder