Styret i Furuset Ishockey IF

Kontaktinformasjon til Furuset Ishockey's styre.

Damir Cokovic

Styreleder

951 06 955
leder@furusetishockey.no

Jon-Terje Bekken

nestleder

469 45 469
nestleder@furusetishockey.no

Kenneth Nordnes 

Styremedlem

474 56 555
kenneth@maks-nordnes.no

Jan-Georg Flinstad

Styremedlem

992 40 163
jangeorg@flinstad.com

Ben Roger Brandt

Styremedlem / Økonomi

957 30 969
okonomi@furusetishockey.no

Glenn Dehli

Styremedlem

Ingeborg Isaksen

Styremedlem

902 80 280
ingeborg.isaksen@gmail.com

Trude Furseth

Styremedlem

993 74 493
trude.furseth@gmail.com

Lars Erik Norum

Varamedlem

920 66 376
larserik.norum@gmail.com

Jonas Isomursu Torgersen

Varamedlem

480 51 944
jonas.isomursu.torgersen@gmail.com