ØKONOMIPLAN

Økonomisk Prinsipp

Den overordnede økonomiske strategi i Furuset Fotball IF er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

Furuset Fotball baserer seg på inntekter fra treningsavgifter / medlemskontingent, sponsoravtaler, tilskudd, gaver og andre inntektsbringende aktiviteter som loddsalg, turneringer, kiosksalg, utstyrssalg o.l.

Budsjett

Budsjettet for Furuset Fotball IF utarbeides hvert år og godkjennes av årsmøtet.

Det budsjetteres på kontonivå i samsvar med regnskapets struktur (for enkelt å følge opp eventuelle avvik).

Budsjettering baseres på forsiktighetsprinsippet med bakgrunn i reelle tall fra foregående regnskap og budsjett.

REGNSKAPSFØRING OG REVISJON

Regnskapet i Furuset Fotball IF følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperioden der posten har oppstått. Ved større investeringer foretas det avsetning / periodisering i henhold til normale regnskapsregler.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Furuset Fotball IF har engasjert regnskapsfører i FIF som sammen med daglig leder sørger for rapportering til styret hvert kvartal (den 10. i påfølgende mnd) og ellers på forespørsel fra styret.

Klubben har også engasjert ekstern revisor for revisjon av regnskapet. (Høilund Revisjon)

KONTANTHÅNDTERING

Furuset Fotball IF har en målsetning om å begrense kontanthåndtering mest mulig og benytter betalingsterminal og Vipps der det er praktisk mulig (blant annet i kiosken tilknyttet kamparenaen og ved salg av utstyr). Faktura, bankterminal og Vipps skal benyttes.

Daglig leder/styreleder er ansvarlig for all kontanthåndtering sammen med et annet styremedlem. Alle kontanter telles i utgangspunktet opp av to personer og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto. Daglig leder/styreleder er ansvarlig for innlevering av kontanter i bank. Nattsafeavtale benyttes. Alle bilag signeres av 2 personer.

REGNINGSBETALING

Klubben sine inngående fakturaer attesteres av 2 personer, normalt daglig leder og styreleder før levering til regnskapsfører for anvisning og betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg signeres det av to personer før utbetaling. 

LAGKONTI OG REGNSKAP

Alle lag skal sette opp eget lagregnskap i forkant av hver sesong i samråd med styret. Transaksjoner knyttet til relevante aktiviteter på lagsnivå skal gå gjennom klubbens bankkonto. Inntekter fra felles lagdugnader skal settes inn på lagkonti i klubbens regi. Enkelt lagregnskap føres.

Sosiale kostnader knyttet til turneringer, avslutninger, spillermøter eller annet dekkes av den enkelte deltaker.

DUGNADER

Alle inntekter fra dugnader (loddsalg og andre dugnadsaktiviteter) splittes i 25% til klubben og 75% respektivt lag.

LØNNINGER OG GODTJØRELSE

Alle lønninger registreres i henhold til signert arbeidsavtale. Utbetales pr. måned.

Skatt og arbeidsgiveravgift registreres i hht norsk lov.

ØKONOMISK ANSVAR

Furuset Fotball IF er et særidrettslag med ansvar for eget regnskap og budsjett, herunder inngåelse av avtaler med sponsorer og trenere og ansettelse av fast ansatte.

Organisasjonsnummer: 981 357 493

FORANKRING

Økonomiplanen for Furuset Fotball inngår i klubbhåndboken, som oppdateres, evalueres og godkjennes av klubbens styre årlig.

TRENINGS- OG MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgift for Furuset Fotball IF skal sendes ut rett etter nyttår hvert år. All laginfo må være oppdatert i Spond i forkant. Faktura for treningsavgift skal sendes ut 2 ganger årlig, i forkant av vår og høstsesong. Utsendelse foregår via Spond. Purring sendes ut 2 uker etter forfall. Ved fremdeles ubetalte faktura, samt det purres igjen - samt at spillere ikke vil kunne delta på trening og kamp. Informasjon om betaling ligger på FFIF hjemmeside. Nye spillere ved skolestart i august skal betale medlemsavgift og ½ treningsavgift.