Organisering av lagene

Furuset Ishockey anbefaler at hvert alderstrinn gradvis får engasjerte foreldre til å bekle ulike roller.

Håndboken vil gi en beskrivelse av de ulike rollene, samt tips på hva som er lurt å gjøre for å fylle rollene på best mulig måte. Det vil også variere hvilke roller som er nødvendig og viktige på de ulike årstrinnene. Disse rollene bør bekles av ulike personer.

Alle som har oppgaver direkte knyttet til barna skal levere politiattest i tråd med gjeldende regler. Et av styrets medlemmer er ansvarlig for politiattestene.

Hvert lag må som et minimum ha følgende:

• Lagleder
• Materialforvalter (minimum 1 person per lag)
• Kasserer

Materialforvalter (materialteam):

• Dugnadsansvalig
• Sekretariatsansvarlig
• Reiseansvarlig
• Medieansvarlig, fotograf/skribent (hjemmeside, sosiale medier)
• Foreldrekontakt/sosialt ansvarlig

Lagleder - Rollebeskrivelse:

Lagleders hovedansvar er å organisere/administrere hele årstrinn. Lagleder har ikke sportslig ansvar. Det skal kun være en hovedlagleder som styret skal forholde seg til. Er det flere lag på ett årstrinn, skal det i tillegg være en lagleder på hvert lag. Disse skal ha hovedlagleder som kanal til styret. Lagleder innstilles av foreldregruppen, og skal godkjennes av styret. Flere av oppgavene kan med fordel delegeres.

Lagleders arbeidsoppgaver

• Holde oppdaterte lister med kontaktinformasjon for spillere, trenere og støtteapparat.
• Ta imot nye spillere på en god måte og sende dem et velkomstbrev. Klubben har laget et standard velkomstbrev som laglederne skal ha tilgang til.
• Kalle inn til treninger.
• Organisere lagets hjemmekamper (se også punkt 5.1).
• Innmeldinger anbefales gjort på hjemmesiden til Furuset Ishockey.
(https://furuset.no/portal/public/orgSignUp.do?siteId=171&id=169)

• Utmelding av medlemmer sendes til klubbsekretæren (medlem@furusetishockey.no).
• Følge opp at alle utøvere har betalt lisens og er spillerberettiget for Furuset Ishockey IF før de deltar i kamper. Lisens gjelder U13 og oppover, også for spillere som har disp. for å spille på lag under.
• Sørge for eventuelle søknader om dispensasjon for å spille ned eller med andre lag i turneringer etc. Skjema finnes på: https://www.hockey.no/forbundet/skjemaer-og-kontrakter/
• Ansvarlig for at reiser/cup/seriekamper blir gjennomført, eventuelt i samarbeid med reiseansvarlig.
• Ansvarlig for innkreving av egenbetaling ved reiser i samarbeid med kasserer.
• Skrive årsmelding for laget som innleveres i forkant av årsmøte i Furuset Ishockey IF (ca. februar).
• Sørge for å ha brukernavn/passord og tilgang til hjemmesiden.
• Bindeledd mot klubben når det gjelder turneringer, dugnader etc.
• Bindeledd mot trener når det gjelder treninger, turneringer mm.

Lagleders arbeidsoppgaver

• Påmelding av lag (ved turneringer) og betaling av påmeldingsavgift + eventuelle kostnader for overnatting/mat. Lagleder tar gjerne initiativet sammen med trenerne til å finne turneringer
• Bestille transportmiddel/billetter ved reiser
• Bestille overnatting og holde oversikt over hvilke rom spillerne overnatter på (hvis flere)
• Samle inn reisepenger og føre regnskap for dette. Oppgjør leveres til kasserer med nødvendige reiseregninger
Mange av oppgavene kan utføres av eller i samarbeid med kasserer, eventuelt reiseansvarlig.

Materialforvalter (materialteam):

Materialforvalters oppgave er i utgangspunktet knyttet til alt som har med utstyr å gjøre. Det må avklares med lagleder hvilke oppgaver materialforvalter skal ta seg av. Materialforvalter er en rolle som tar en del tid. Det kan være lurt å ha flere som kan bistå lagleder som assisterende materialforvaltere. Her vil det være forskjellige behov avhengig av årstrinn:

• Holde orden og oversikt i lagets bod, herunder
• Ansvar for drakter, materiell og utstyr tilhørende laget
• Kontrollere førstehjelpskoffert før sesongstart og før turneringer. Manglende utstyr iht. liste suppleres fortløpende
• Ansvar for at 1 person stiller som materialforvalter ved treninger, kamper og turneringer
• Hjelpe trener med utstyr, pucker etc. under trening
• Sørge for at garderobene er skikkelig ryddet
• Slipe skøyter
• Rapportere til styret/styrets materialforvalter ved defekt og manglende utstyr
• Årlig rapport/samtale med klubbens hovedmaterialforvalter

Kasserer:

Hvert alderstrinn skal ha en kasserer. I utgangspunktet bør dette være en person som ikke har andre verv i laget. Alle lag skal ha egen lagkonto i klubbens regi. Private konti skal ikke benyttes. Kasserer/lagleder tar kontakt med klubbens økonomiansvarlig for eventuell opprettelse av lagkonto. Hovedoppgaven for kasserer vil være å ha oversikt over og kontroll på økonomi i laget vedrørende reiser, utstyr for laget etc. Kasserer tar kontakt med økonomiansvarlig ved behov.

Det er innført rutiner i klubben som innebærer at to personer skal godkjenne betalinger. Dette bør være begrenset til kasserer og lagleder.

Typiske oppgaver for kasserer er:

• Påse at egenandeler på turer blir betalt
• Ansvar for regnskap på reiser/turneringer
• Samarbeid med lagleder/reiseansvarlig når det gjelder økonomi
• Oversikt over lagdugnader og andre inntekter laget får, og ha totaloversikt over hva årstrinnet til enhver tid disponerer av penger
• Arkivere bilag/kvitteringer og kunne legge frem disse ved årsoppgjør

Lagene bør vurdere å innføre spillerkonto når spillerne blir eldre og begynner med lengre reiser og kamputgiftene øker. Denne håndteres av kasserer og lagleder i fellesskap. Spillerkontoen er ikke en egen personlig bankkonto, men et regneark der kostnadene fordeles på en mest mulig rettferdig måte. Laget bør være omforent om hvordan spillerkontoen håndteres, og dette bør diskuteres på foreldremøte. Det er særlig viktig å ha avklart hvordan dette skal håndteres for spillere som hospiterer opp og ned.

Dugnadsansvarlig:

Det bør være en dugnadsansvarlig på alderstrinnet, og typiske ansvarsområder er:

• Fordele dugnader som laget må bidra med. Eksempelvis stå i Kafe Forum eller være vakt under A-lags kamper med Furuset Ishockey
• Fordele dugnadene så jevnt og rettferdig som mulig i laget
• Samarbeide med klubbens dugnadsansvarlig
• Samarbeide med kasserer slik at kasserer har oversikt over hvor mye hvert enkelt medlem har av dugnadsmidler i klubb/lag

Oversikt over dugnadsvakter og informasjon til medlemmer skal ligge på hjemmesiden.

Medieansvarlig, fotograf/skribent:

Det bør være en person på hvert av lagene som:

• Leverer reportasjer og bilder som kan legges ut på nett, hjemmesiden, lagets Facebookside eller sendes Akers Avis.
• Organisere lagbilder

Det er en fordel at medieansvarlig har et par fotografer/skribenter som bidrar med materiale til nettsiden. Det må innhentes samtykke til bruk av bilder.

Foreldrekontakt/ sosialt ansvarlig:

Det er viktig med samhold på et hockeylag. For å få et bra og velfungerende lag er det viktig at spillerne trives og at foreldre bidrar. Foreldrekontakten kan gjerne ta initiativ til sosiale tilstelninger for å øke samhold og gjøre det lettere for spillere og foresatte å bli kjent med hverandre. Dette kan for eksempel være kino/bowling/pizza-kveld, Furuset-kamp, avslutning, julebord etc.

Foreldrekontaktens ansvar kan være å:

• Være lagets kontaktperson for foresatte og tale foresattes sak på foreldremøte etter behov
• Innhente saker som ønskes blir tatt opp på foreldremøte