Regnbuen

Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum er et sysselsettings- og kompetansegivende tiltak i Furuset Forum, basert på et samarbeid mellom Furuset Idrettsforening og Bydel Alna.

Allerede ved åpningen av idretts- og kulturanlegget Furuset Forum i 1998 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom daværende Bydel Furuset og Furuset Idrettsforening.

Formålet med avtalen, den gang som nå, er at Furuset Idrettsforening v/ Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum skal gi meningsfylte arbeidsoppgaver og aktiviteter med muligheter for egenutvikling til en stor og sammensatt brukergruppe.

Regnbuen har gjennom 2014 gitt arbeids- og aktivitetstilbud til 21 personer fra Bydel Alna. Dette har både vært personer som trenger arbeid/aktivitet av kortere varighet eller har behov for et mer varig tilrettelagt tilbud.

De fleste mottar uføretrygd og er ikke i stand til å konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet. For et økende antall personer med liten arbeidsevne, fungerer Regnbuen vel så mye som et dagsenter, som en arbeidsplass.

Organisering

Furset Forum eies av Furuset Idrettsforening med 2350 medlemmer og inneholder en moderne håndballhall og ishall med garderober, treningsstudio, kontor- og møtelokaler, nyoppusset kafe/treffsted og kjøkken m/cateringsmuligheter.

Anlegget benyttes daglig av nærmere 1.000 mennesker i alle aldre fra kl. 07.30 til 23.30. med ulike grupper av idrettsutøvere, barnehager, aktivitetsskoler, styremøter, opplæring av unge ledere, junior- og ungdomsklubb, kurs og seminarer m.m.

Regnbuen drives av Furuset Idrettsforening med økonomisk og faglig støtte av Bydel Alna og har en naturlig og viktig rolle i aktivitetene som finner sted i Furuset Forum.

Virksomheten ledes av

Virksomheten ledes av:

Faglig leder i 100% stilling, assisterende leder i 100 % stilling, kunst- og håndverkslærer i 80 % stilling, 2 miljøarbeidere i 50 % stilling.

Videre er det et nært og nødvendig samarbeid med Furuset Forums øvrige personell: teknisk leder med vaktmesterstab, kontor- og administrativt personell, ungdomsledere, trenere- og idrettsledere fra Furuset Idrettsforening.

En pensjonert psykolog jobber en gang i uken som frivillig støttespiller og veileder for brukerne.

Målgrupper

Av Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforums 21 arbeidstakere/brukere i 2014 er det: 16 personer med ulike former for psykisk utviklingshemming og 6 personer med psykiske lidelser eller annen funksjonshemming.

9 personer bor i Bydel Alnas ulike bofellesskap, 5 har egne boliger med forsterket oppfølging av bydel/verge og 7 personer bor sammen med familie/foresatte.

Henvisningsrutiner

Nye inntak av arbeidstakere/brukere fastsettes gjennom enkeltvedtak av Bydel Alnas bestillerkontor, ut fra en forutgående drøfting i Vurderingsteamet som bydelen opprettet i 2013. Når brukere slutter tas dette også opp i Vurderingsteamet.

Før arbeidsstart inngås det avtaler om aktivitets- og arbeidsforhold, og det tegnes nødvendige forsikringer i samsvar med lover og regelverk.

Arbeidsgrupper

Der det er aktuelt opprettes det ansvarsgrupper i samarbeid med Bydel Alna og det utarbeides individuell plan sammen med arbeidstakeren, eventuelt foresatte, representant fra boliger, fastlege, DPS, utdanningsinstitusjon eller andre parter det er aktuelt å samarbeide med.

Som et minimum avholdes det hvert halvår avholdes ansvarsgruppemøter for å sikre koordinering på en hensiktsmessig måte. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring av brukeren til andre tiltak, utdanning eller ordinært arbeidsliv.

Ved avslutning av et arbeidsforhold utarbeides det sluttattest til deltakerne, samt en kortfattet rapport til bydelen

MÅLSETTING

I Regnbuen har vi et grunnsyn som bygger på at ulikhet mellom mennesker ikke er unormalt, men normalt. Alle har rett til deltagelse i arbeids- og samfunnslivet ut fra sine forutsetninger. Fokus skal rettes mot vedkommendes ressurser, ikke begrensninger.

Målet er å bidra til en meningsfull og strukturert hverdag med arbeids-, aktivitets- og ansvarsoppgaver som gir trivsel og personlig utvikling

Arbeidstid

Erfaring har vist at det blant arbeidstakerne/brukerne er et ønske om differensiert arbeidstid og antall arbeidsdager pr. uke, ut fra arbeidsevne, men også fordi noen er i en delvis utdanningssituasjon eller er tilknyttet annen virksomhet.

Vi har derfor lagt opp til at Regnbuen har arbeidstakere/brukere både redusert tid og på heltid.

De første kommer kl. 08.00 om morgenen. Etter en kaffekopp med ”Morraquiz” og småprat fordeles arbeidsoppgavene, og senest kl. 09.00 er vi alle i gang. Kl. 15.00 er arbeidstiden over for de fleste.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og knyttet opp mot de ulike virksomheter i Furuset Forum, der Regnbuens brukere/arbeidstakere utfører arbeid av ulik vanskelighetsgrad med bistand og støtte av de øvrige ansatte.

Oppgavene kan være innenfor:

 • Kafé, catering, handling, steking av vafler, tillaging av smørbrød og salat, oppfylling av mineralvann i kjølemontre, tørking av bord og oppvask og kassabehandling.
 • Mottak av varer, mineralvann og større matleveranser. Rydding av lager, kjøl og frys.
 • Tilrettelegging og assistanse ved idretts- og kulturaktiviteter for barn og ungdom, framsetting og rydding av utstyr og idrettsmateriell.
 • Utlån av skøyter og sportsutstyr til barnehager og skoler.
 • Tilrettelegging av møter, seminarer, konserter og kulturelle arrangementer.
 • Budtjenester og postfunksjoner.
 • Renhold og vask av idrettsdrakter, håndklær, mopper etc.
 • Renhold av idrettsanlegget, med garderober, dusjer, gangareal og vinduer, samt støvsuging og mopping.
 • Strøing og snømåking, raking og feing.
 • Enklere gartner- og grøntarbeid, luking og planting.
  Rydding og plukking av papir, søppel og skrot utenfor Furuset Forum, Furuset Idrettspark og i Ruskenaksjoner i lokalmiljøet på Furuset.

Arbeidsmetodikk

Samspillet mellom brukere/arbeidstakere og Regnbuens og Furuset Idrettsforenings  faste ansatte er det som gjør Furuset Forum til en god arbeidsplass, der alle uansett bakgrunn ser på hverandre som gode kollegaer.

Kollegaer med god arbeidsevne og stor grad av empati, trekkes med i å legge forholdene til rette for de som trenger bistand med gjennomføring av sine arbeidsoppgaver. Jo bedre funksjonsevne, dess større ansvar både for egen og andres utvikling. Det handler om å gjøre hverandre gode, se hverandres sterke sider og fokusere på det en får til.

Trivsel og Arbeidsglede

Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum ønsker å gi en god blanding av læring, utvikling, vekst, omsorg, opplevelser, trivsel, trygghet og respekt – med andre ord tilby en god og meningsfull hverdag, som arbeidstakerne selv er med på å utforme.

Vi legger stor vekt på aktiviteter og tiltak for å fremme trivsel, humor og arbeidsglede – både i tilknytning til jobbsituasjonen og gjennom turer og arrangementer.

Hver tirsdag fra kl. 10.00-11.00 er det “Sprett og Sprell” i Furuset Forum - et tilbud om lettere fysisk aktivitet til Regnbuens arbeidstakere og ledere, ansatte i Furuset Forum og beboere fra ulike bofellesskap i bydelen. Det er også etablert et eget fotballag som trener på lørdagene og spiller kamper i helgene. Laget ble kretsmestere i Oslo og Akershus i 2014.

På onsdager er det formingsverksted fra kl. 12.00-13.00. Her lages det diverse kort og trolldeigfigurer, billedcollager og minnebøker m.m. 

På torsdager er det tilbud om foto- og datatid mellom kl. 13.00 og 14.00.

I blant drar vi på bowling, kino- og teaterbesøk, handleturer til Sverige, hygger oss på kafé og arrangerer sommerfest på Nordre Lindeberg Gård og juleavslutning på Furuset Forum.

Hver sommer har vi en overnattingstur. Det kan for eksempel være båttur til København eller Kiel, med mye hygge om bord, underholdning, dans og god mat.

I løpet av året arrangerer vi minst en ”Harry-tur” til Sverige.  Med buss og allsang handler vi både mat og ”snop”!

De sosiale arrangementene finansieres av Regnbuens andel av salg i kaféen i Furuset Forum, cateringvirksomhet og bidrag fra diverse legater. De siste årene har også ungdom fra Ung i Forum og Alnaskolen for unge ledere vært med.  

Normaliseringseffekt

Furuset Forum er en idretts- og kulturarena der mange forskjellige mennesker møtes og deltar i ulike aktiviteter. Funksjonsfriske og funksjonshemmede samhandler daglig, og på lik linje. Den integrerings- og normaliseringseffekt en slik kommunikasjon på tvers av tradisjonelle skillelinjer bidrar med er av stor betydning. Det fører også til at flere av tiltaksdeltakerne aktivt bruker de ordinære tilbudene i Furuset Forum på fritida.