Seriekamper og turneringer

Furuset Ishockey anbefaler at hvert alderstrinn gradvis får engasjerte foreldre til å bekle ulike roller.

Håndboken vil gi en beskrivelse av de ulike rollene, samt tips på hva som er lurt å gjøre for å fylle rollene på best mulig måte. Det vil også variere hvilke roller som er nødvendig og viktige på de ulike årstrinnene. Disse rollene bør bekles av ulike personer.

Alle som har oppgaver direkte knyttet til barna skal levere politiattest i tråd med gjeldende regler. Et av styrets medlemmer er ansvarlig for politiattestene.

Seriekamper

Forbundet sender før seriestart ut serieoppsett med retningslinjer for gjennomføring av kamper og serie. På forhånd er det en «høringsrunde» der klubbene får mulighet til å foreslå noen justeringer i kampoppsettet. Det er spesielt viktig å se til at kamper ikke kolliderer med turneringer der laget er påmeldt. Normalt settes serieoppsettet slik at tilliggende alderstrinn ikke har seriekamper samme uke. 

Gjennomføring av seriekamper (hjemme) er lagleders ansvar. (klikk her for å lese om lagleders ansvar)

Lagleders gjøremål ved hjemmekamper: 

• Ansvarlig for å gjennomføre lagets hjemmekamper i tråd med kampreglementet. 
• Gjøre det nødvendige forarbeidet i TA – Turneringsadmin. og følge opp HockeyLive iht. NIHFs regler. Protokoll skal føres og underskrives av dommer, og begge lags lagledere/trenere. Lagleder for hjemmelag har ansvar for å sende den inn etter kamp. 
• Under hjemmekamper har lagleder ansvar for at det sitter folk i sekretariatet, og det må her deles på følgende oppgaver (litt avhengig av alderstrinn):

o Ansvarlig for klokke 
o Ansvarlig for å føre kampprotokoll /HockeyLive 
o Speaker og ev. egen ansvarlig for musikken 
o 2 x utvisningsboks 

• Følge opp dommerne og hente inn dommerregninger. Disse leveres videre til kasserer som sørger for utbetaling 
Lagleder kan med fordel delegere enkelte oppgaver til f.eks. sekretariatsansvarlig og reiseansvarlig. Dette gjelder spesielt på høyere alderstrinn, fra f.eks. U14. 

Det anbefales å sette opp et par «sekretariatslag» per lag bestående av minst 3 personer (avhengig av årstrinn), slik at oppgaver/ansvar rullerer på flere foresatte. Hvert lag bør ha minst to foreldre som har tilgang og kjennskap til TA. 

Forøvrig bør lagleder ha kjennskap til det gjeldende kampreglementet (https://www.hockey.no/forbundet/lover-og-regler/

Ved bortekamper er lagleders ansvar sammen med trener å sørge for at laget har tilstrekkelig mange spillere. Bortelaget skal signere protokoll. 

Egne turneringer 

Furuset har tradisjonelt vært veldig flinke til å arrangere turneringer. Alle lag får normalt mulighet til å arrangere en turnering hver sesong. Dette er viktig både sosialt og utviklingsmessig. I tillegg er gjerne turneringer lagenes største dugnadsinntekt. 

Furuset arrangerer normalt flere av turneringene før seriestart på høsten. Planlegging av turneringene bør begynne kort etter at serien er avsluttet. Fordeling av turneringene på høsten skjer ofte i midten av mai. For turneringer andre deler av året er det nødvendig å avvente det endelige terminoppsettet for A-laget og U18 før det kan finnes tidspunkt for turnering. 

Søknad om turnering skal sendes Forbundet. Søknaden må sendes NIHF, med kopi til den kretsen der arrangerende klubb hører hjemme, senest 4 uker før turneringsstart. Turneringer i aldersbestemte klasser i serieperioden godkjennes normalt kun i uker det ikke er satt opp seriekamper i samme klasse. 

Alle turneringer må avvikles iht. NIHFs reglement. Søkende klubb må umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp oppgi til rett instans hvilke lag som skal delta i turneringen. 

Klubben har i en fast årlig cup Botta Cup til inntekt for klubben I denne turneringen må alle lagene bidra og inntekten går til klubben. 

Årlig arrangeres også Påskeharecup for de to yngste lagene. Her legges det opp til at alle lagene i klubben må bidra med vakter og gave til lotteri . Dette er en cup som skal gi en god opplevelse for foreldre og spillere i de yngste aldersklassene, i tillegg til at det gir disse lagene dugnadsmidler til lagkassa. 

Turneringer i Norge 

Deltakelse i turneringer er morsomt. For de yngste lagene, som spiller på halv bane, er de fleste turneringene over én dag. For de eldre lagene er turneringene gjerne fra fredag-til søndag. Det er lagleders ansvar å melde på laget til turneringer i samarbeid med trener. 

På U13 og nedover kan man ikke selektere spilleres turneringstilbud etter ferdighet. Klubber som skal delta i turneringer eller kamper utenfor egen krets i klassene U13 eller yngre, plikter å søke om deltakelse gjennom egen krets. 

Aktuelle turneringer kan finnes på mange måter. For de fleste alderstrinn er det nasjonale FB-grupper der turneringsinformasjon for den aktuelle aldergruppen legges ut. I tillegg går mye gjennom jungeltelegrafen eller på epost. Noen norske turneringer finnes også på https://www.cuponline.se/web/ 

Det er tillatt å låne spillere fra andre klubber ved turneringer. Det må søkes Forbundet på eget skjema. For U13 og yngre skal barneidrettsreglene følges og det er ikke tillatt med selektering. 

Turneringer i utlandet 

Det året en spiller fyller 11 år er det tillatt å delta i turneringer i Norden, og ved 13 år er det tillatt i resten av verden. Det er særlig populært med turneringer i Sverige og tilbudet her er stort. 

Alle kamper mot utenlandske lag må godkjennes av forbundsstyret som orienterer IIHF og angjeldende nasjonale forbund. Søknaden må være forbundskontoret i hende senest 2 uker før arrangementet. Barneidrettsbestemmelsene skal gjelde så langt det er mulig også ved spill i utlandet. Det er tillatt å låne spillere fra andre klubber ved turneringer. Det må søkes Forbundet på eget skjema.