Administrative ordninger

Det dukker stadig opp spørsmål knyttet til ulike administrative ordninger. Alle slike ordninger skal være behandlet av styret og kan fjernes av styret. Oversikt over ordningene skal være tilgjengelig på hjemmesiden til Furuset Ishockey. 

Under er noen av de spørsmålene som hyppigst har vært stilt knyttet til ulike administrative ordninger med gjeldene styrebeslutning per 01.10.2020. 

Fritak for treningsavgift

Styret har besluttet at alle spillere skal betale treningsavgift uansett foreldrenes funksjon i klubben. For eventuell kompensasjon for ulike posisjoner skal det inngås egne kontrakter og avtaler. Enkelte funksjoner er tidkrevende og bør kompenseres. Dette gjelder spesielt hovedmaterialforvalter og trenere. Trenere og andre skal ha kontrakter eller avtaler der kompensasjon inngår, slik at dette skjer i ryddige former og ikke i form av at barna til foreldretrenere ikke betaler treningsavgift. 

Dommerutgifter og andre utgifter for lag med få spillere

Alle lag i klubben forutsettes å dekke utgifter til kamp og andre arrangement selv. Enkelte lag i klubben har imidlertid få spillere. Dette gir høye kostnader for lagkassen til mellom annet å betale dommere. Styret vil håndtere denne problemstillingen for de konkrete lagene det gjelder. Disse lagene kan eventuelt sende en søknad til styret om å få et bidrag til å dekke dommerutgiftene så vil styret vurdere det. Styret oppfordrer lagene til å praktisere en modell der alle de som spiller kamp er med på å dele på kostnadene til gjennomføring av kamp. 

Dugnader og dugnadspliktige spillere

Furuset Ishockey drives i stor grad på dugnad. De mest omfattende klubbdugnadene er driften av kafeen, hallvakter, vakter til A-lagskamper og enkelte klubbturneringer. Klubbdugnadene fordeles på lagene ut ifra hvor mange dugnadspliktige spillere laget har. I utgangspunktet er alle spillere dugnadspliktige, enkelte roller i støtteapparatet til lagene krever imidlertid så mye at det ikke er naturlig at disse skal ta like stor del av klubbdugnadene. Fordelingen av dugnader internt i laget er lagets eget ansvar. 

Styret har besluttet at foreldre som har rollen som lagets hovedtrener eller lagleder ikke har dugnadsplikt i forhold til kafevakter, hallvakter eller A-lagsvakter. Fra U14 er også foreldre som har rollen som materialforvalter unntatt. Likeledes kan foreldre som har et ubetalt verv i klubbens styre som innebærer et større operativt ansvar, fritas fra dugnadsplikt etter avtale med styreleder. 

Keeperutstyr 

Keeperutstyr er kostbart og det er nødvendig for klubben å bistå med dette. Styret har besluttet at klubben holder og eier alt keeperutstyr t.o.m. U10. For keepere f.o.m. U11 er kompensasjonen 50 % treningsavgift. Ordningen gjelder fra 1.1.2021.